Suuri Vasarajärvi, Savonlinna

Esimerkkikohde Suuren Vasarajärven länsirannalla on edellisessä raportissamme esitellyn Kieluan laajan metsäalueen kaakkoinen jatke.

Kohde yhdistyy Metsähallituksen alue-ekologisen verkoston kautta sekä Kieluan metsiin että Rastikenkkujen vanhojen metsien suojelualueeseen.

Suuren Vasarajärven metsät jakautuvat rehevään ranta-alueeseen ja sen takana nouseviin karuihin kalliomäkiin. Rehevässä rantametsässä on runsaasti järeää tervaleppää ja haapoja. Kallioilla kasvaa yli 150-vuotiasta palon jälkeen luontaisesti syntynyttä männikköä. Kohteen turvemailla on muutamia ojia. Ojitetulla turvekankaalla kasvaa erittäin järeää kuusisekametsää, jossa lahopuumäärä ylittää METSO I-kriteeriluokan raja-arvon eli 10 kuutiometriä hehtaarilla. Ojitetun osan metsäluontoarvot ovat nykyisellään merkittävät, eivätkä ojat heikennä arvoa enää lainkaan.

Alueen lajisto tunnetaan huonosti, mutta lokakuussa 2021 tehdyn maastokäynnin aikana havaittiin 1 erittäin uhanalainen, 3 vaarantunutta ja 4 silmälläpidettävää vanhojen metsien lajia sekä 1 muu vanhojen metsien indikaattorilaji.

Pinta-ala 10 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita