Takkaniemi-Keskisalo, Heinävesi

Esimerkkikohde rajautuu Kermajärven Natura-alueeseen sen kaakkoisosassa. Kohde on osa laajempaa Takkaniemen-Hyövynniemen luonnoltaan arvokasta suojelematonta valtionmaakokonaisuutta.

Pinta-ala 39,4 ha

Esimerkkikohde rajautuu Kermajärven Natura-alueeseen sen kaakkoisosassa. Kohde on osa laajempaa Takkaniemen-Hyövynniemen luonnoltaan arvokasta suojelematonta valtionmaakokonaisuutta.

Takkaniemessä upeat, vanhaa männikköä kasvavat kallioiset rannat vaihettuvat niemen sisäosien runsashaapaisiksi ja osin korpisiksi kuusikoiksi. Alueella on myös luonnontilaisten, lukuisia suoluontotyyppejä sisältävien piensoiden mosaiikkia.  Kohde täyttää METSO-ohjelman kriteerit luokissa I ja II.

Laajakaarteella on arvokkaiden, Metsähallituksen keväällä 2020 luontokohteiksi tunnistamien metsien välissä nuorempaa kivikkoista, korpista ja haapaa sekapuuna kasvavaa metsää, jossa lajistoarvoja on sekä säilynyt että ehtinyt hoitamattomuuden vuoksi kehittyä. Keskisalossa kallion laella kasvaa vanhaa, palovaikutteista pääosin mäntyvaltaista metsää, jolla on lajistolle tärkeä pitkä mäntyjatkumon historia. Alempana rinteillä metsä on kuusivaltaisempaa ja runsaslahopuustoista rajautuen suoraan Kermajärven luonnonsuojelualueeseen.

Takkaniemen vanhoissa metsissä ja korvissa oli kartoitushetkellä metsänkäyttöilmoituksia vuosilta 2017–2018. Osa kohteista ehdittiin ennakkoraivata kartoitusten jälkeen, mutta onneksi ennakkoraivaus ei tässä tapauksessa hävittänyt alueen luontoarvoja. Raivausta tehtiin myös luonnontilaisessa korvessa.

Kohteelta on löydetty loppukesällä 2019 kahden maastokäynnin yhteydessä 33 vaarantuneen, 8 alueellisesti uhanalaisen, 21 silmälläpidettävän ja 3 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja tältä suojelemattomalta metsäalueelta on tiedossa 15.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita