Tuntsa, Salla


Tämä luonnontilaisten kuusimetsien hallitsema 900 hehtaarin kohde säästyi Tuntsan suurelta metsäpalolta vuonna 1960. Se sijaitsee aivan paloalueen, Värriön luonnonpuiston ja Tuntsan erämaa-alueen välissä.

Vähäpuustoisemmat metsänrajakuusikot ikivanhoine katajineen vaihettuvat runsaslahopuustoisiin rinteisiin ja nevanlaiteiden korpiin. Aarnikuusikoille tyypillinen kääpälajisto kertoo hyvästä lahopuujatkumosta. Sekapuina kasvaa vanhoja koivuja ja raitoja. 

Kohteeseen rajautuvia vastaavia metsiä on huomioitu Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa ekologisena yhteytenä, mutta tämä suurimman osan alueen luonnonmetsistä kattava ja lähes täysin yhtenäinen metsäerämaa on vailla mitään metsänhakkuita estävää statusta.

Nopealla maastokäynnillä tehtiin havaintoja 17:ästä vanhan metsän ilmentäjälajista, joista 3 on uhanalaisia ja 8 silmälläpidettäviä.

Karttalinkki

Kohteen pinta-ala on 908 hehtaaria.

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita