Virolahti, Juurikkasuo

Kohde sijaitsee vain hieman Miehikkälän Saunakorven alueen eteläpuolella. Ne muodostavat Kaakonkulmalle erittäin tärkeän suojelunarvoisten valtionmaiden verkoston yhdessä Haminan Kettuvuoren esimerkkikohteen sekä muutamien pienempien kohteiden kanssa.

Juurikkasuolla on pääosin tuoreen ja kuivahkon kankaan männikköä sekä runsaspuustoista korpimetsää. Korpi on ojitettu, mutta puustoltaan luonnontilaisen kaltainen ja vesitalouskin on ennallistettavissa varsin helposti ja kustannustehokkaasti. Lahopuuta on merkittävästi. Lisäksi alueelta löytyy sekapuustoista kangasmetsää ja ojittamattomia rämelaiteita.

Korpea reunustavan kankaan männikkö on noin 100-vuotiasta. Kuolleita puita on paikoitellen ja valtapuuston alla kasvaa runsas ja tiheä kuusialikasvos. Alueen länsilaidassa metsä on aiemmista harvennuksista johtuen harvempaa, mutta sielläkin kasvavat nuoret kuuset monipuolistavat rakennetta varsin nopeasti. Juurikkasuon eheä kokonaisuus on seudun pirstoutuneessa metsämaisemassa suojelullisesti hyvin arvokas sellaisenaan.

Alue on luokiteltu tutkimus- ja opetusmetsäksi. Etelä-Suomessa, jossa metsistä on suojeltu vain pari prosenttia, ei tällaisten metsien hakkuita pidä tutkia eikä varsinkaan kenellekään enää 2020-luvulla opettaa.

Pinta-ala 30 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita