Vuorijärvi, Viitasaari

Vuorijärven eteläosaa ympäröivä esimerkkikohde sijaitsee kunnan itäosassa lähellä Keiteleen rajaa. Maisemiltaan jylhän järven louhikkoiset rannat kohoavat jyrkkinä kymmeniä metrejä järven pinnan yläpuolelle.

Rinteillä kasvaa vanhapuustoisia, louhikkoisia kuivahkon kankaan männiköitä kilpikaarnaisine ylispuineen ja kelohonkineen. Kuivahkoille kankaille tyypilliseen tapaan metsissä esiintyy palokoroisia mäntyvanhuksia sekä palokantoja. Lahopuuta on kohtalaisesti, mutta se on varsin laadukasta, ja alueelta olisi ehkä löydettävissä vielä vaateliaampaakin lajistoa kuin nyt havaittiin.

Rajauksen pohjoisosassa kasvaa myös tuoreen kankaan metsää – paikoin lehtipuuvaltaisena – ja joitakin kookkaita haapoja. Myös järven rannalla metsät ovat rehevämpiä kuin rinteillä pääsääntöisesti. Metsistä suuri osa täyttää jo ikänsä puolesta METSO-ohjelman kriteerit luokassa I, osa erirakenteisina ja luontaisesti syntyneinä vähintään luokassa II. Kohteella tehtiin havaintoja 5:estä vaarantuneesta, 4:ästä silmälläpidettävästä ja 2:esta muusta vanhaa metsää ilmentävästä lajista. Lisäksi linnuista havaittiin vaarantunut pyy.

Pinta-ala 51 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita