Ylitornio, Rompaanvuoma

Rompaanvuoman luonnonmetsät ovat erinomainen esimerkki siitä, ettei metsän ojittaminen läheskään aina ole merkittävästi heikentänyt sen luonnontilaa. Metsähallitushan on tiedotuksessaan todennut ykskantaan, ettei ojitettu metsä voi olla luonnonmetsää.

Rompaanvuoman ojituksen yhteydessä vuosikymmeniä sitten puustoa ei kuitenkaan hakattu, joten alueen rämeillä, korvissa ja kangasmaasaarekkeilla kasvaa varsin edustavia vanhoja luonnonmetsiä. Tämä on Lapissa tyypillinen tilanne.

Paikoin Rompaanvuoman metsät näyttävät täysin luonnontilaisilta valtavine ylispuumäntyineen. Harvakseltaan ojitettuja ja osin reheviä rämeitä puolestaan vallitsevat kilpikaarnaiset, tasalatvuksiset männyt. Etelässä Mäntylaenvuoman pohjoispuolella on matala ojien halkoma kangasmaasaareke, jonka Metsähallitus on ilmoittanut avohakattavaksi vuonna 2021. Puusto tällä saarekkeella on vanhaa ja kuusivaltaista. Lahopuuta on runsaasti ja sekapuuna kasvaa koivun lisäksi vanhoja raitoja sekä haapoja.

Pinta-ala 30 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita