Juuka, Luhtasuo

Luhtasuon suo-metsämosaiikin keskellä esiintyy useita päätehakkuilta säästyneitä kilpikaarnamänniköitä. Näitä metsiä leimaa avaruus ja vähäinen lahopuuston määrä, joka on osin seurausta kumpuilevan maaston kallioisuudesta sekä soistuneisuudesta. Tästä huolimatta kohteella esiintyy arvokasta, lahopuusta riippuvaista vanhojen metsien lajistoa.

Luhtasuon pohjoispuolisten soisten ja kallioisten männiköiden lisäksi rajaukseen sisältyy Ison-Hallan ranta-alueen Metso 1-luokan sekametsiä sekä etelämpänä Metso-kelpoista puronvarsikorpea.

Kohteen metsät sijaitsevat aivan aiemmassa raportissa esitellyn Rostuvin alueen kupeessa ja muodostavat tärkeitä ekologisia askelkiviä Rostuvin ja suojellun Tahkovaaran vanhojen metsien välille.

Suojeluarvoja löytyy myös rajauksen ulkopuolelle jätetyistä kohdetta reunustavista nuorista metsistä, joista suuri osa on kehittynyt edellisten päätehakkuiden jälkeen metsätalouskäytön ulkopuolella. Ainakin näitä nuorempia metsiä uhkaavat lähiaikoina hakkuut.

Juuan kunta on esittänyt alueelle Juuanvaaralta ja Tahkovaaralta Rostuviin ulottuvaa kansallispuistoa.

Pinta-ala 31 ha  

https://asiointi.maanmittausla...


  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita