Metsähallitus avohakkasi vanhan metsän ympäristöviranomaisen kiellosta huolimatta

suomeksi
Aj3 A5884

Hakkuut tehtiin erittäin arvokkaassa monimuotoisessa vanhassa metsässä vastoin ympäristöviranomaisen nimenomaista, luonnonsuojelulakiin perustuvaa kieltoa.

Valtion metsiä hakkaavan Metsähallituksen tiedotteen 10.10.2018 mukaan Suomussalmella sattui ”inhimillinen erehdys”. Laitos pahoittelee, että tuli ilman yhteistä suunnittelua ominpäin avohakanneeksi liito-oravametsän, jonka oli sovittu olevan osa laajempaa liito-orava-LIFE-hanketta. Virheen syynä oli mukamas se, että hankekohteet oli merkitty paperikartoille eikä sähköisiin karttoihin. 

Metsähallituksen hakkuut Kainuussa ovat pysyvän konfliktin aihe jo 1990-luvulta asti. Nurin menee ekologisia yhteyksiä, aiemmin säästettyjä rantoja, maisema-alueita, vanhoja metsiä, uhanalaisten lajien elinalueita, retkeily-, matkailu- ja kulttuurikohteiden ja -reittien ympäristöjä. Laitos on itse todennut 2000-luvun alussa omissa julkaisuissaan, että hakkuiden takia uhanalaisten lajien elinolot heikkenevät. Saman on useaan otteeseen todennut alueellinen ympäristöviranomainen. Yhä harvinaisemmiksi käyviä vanhoja metsiä hakataan silti. Se on ristiriidassa jopa laitoksen oman strategian kanssa, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään vuoteen 2020 mennessä.

Nyt ilmitulleet hakkuut Suomussalmen Luolavaarassa ovat osa tätä jatkumoa. Olennaista niissä ei ole LIFE- hankkeeseen liittynyt ”erehdys”, jota Metsähallitus tiedotteessaan pahoittelee, vaan se, että hakkuut tehtiin erittäin arvokkaassa monimuotoisessa vanhassa metsässä vastoin ympäristöviranomaisen nimenomaista, luonnonsuojelulakiin perustuvaa kieltoa.

Aj3 A5948

Metsähallituksen tiedotteen mukaan ”Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on kuitenkin jätetty käsittelyn ulkopuolelle”.

Se on vale. Eikä kyse ole ”inhimillisestä erehdyksestä”, vaan hakkuissa on tahallaan ja tarkoituksellisesti hävitetty liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Ne oli jo vuosia sitten merkitty Metsähallituksen sähköisiin tietojärjestelmiin ja ympäristöhallinnon tietokantaan, jota Metsähallitus käyttää.

Kainuun ELY-keskus oli 2013 antamassaan kirjallisessa päätöksessä kieltänyt luonnonsuojelulain 47§:n nojalla Metsähallitukselta metsien hakkuut useilla osilla Luolavaaran aluetta. Alueella oli tehty yhteinen maastokäynti Metsähallituksen ja ELY-keskuksen kesken. Hakkuukieltoalue sekä liito-oravan papana- ja kolopuut oli merkitty tarkkuus-GPS-laitteella. ELY-keskuksen päätöksessä on yksiselitteinen kartta johon hakkuukieltoalueet on merkitty. Metsähallitus oli ELY:n muistion mukaan hyväksynyt hakkuusta pois rajatun alueen rajauksen lokakuussa 2013.

Mutta nyt viisi vuotta myöhemmin Metsähallitus yllättäen päätti tehdä alueelle uuden avohakkuusuunitelman. Osa siitä sijoitettiin härskisti suoraan sille alueelle, jonka hakkuun ympäristöviranomainen oli kieltänyt ja jonka ratkaisun Metsähallitus oli itse hyväksynyt. Ympäristöviranomaisille ei kerrottu mitään. Hakkuut tehtiin syys-lokakuussa 2018. Kaadettiin paitsi alue jolla hakkuu oli kielletty, myös ainakin yksi erityisesti karttaan merkitty liito-oravan papanapuu.

Hakkuussa oli jostain syystä niin kiire, että se tehtiin sulan maan aikaan, vaikka maasto on pehmeää ja vetistä lukuisine kosteikkoineen ja korpipainanteineen. Maastoon on möyritty koneilla syvät urat – voi epäillä ettei tällainen maastonruopiminen ole edes metsäsertifioinnin mukaista.

Aj3 A5962

Paitsi lain suojaaman liito-oravan elinympäristö, hakattu metsä oli myös erinomainen, luonnontilainen vanha metsä. Siellä oli satojen vuosien ikäisiä ikimäntyjä pystyssä, maassa ja keloutuneina. Maastokäynnillämme 11.10.2018 laskimme muutamia kaadettujen puiden kantoja – 150-vuotias kuusi, 170-vuotias mänty.

Kainuun luonnonsuojelupiiri on tehnyt hakkuista tutkintapyynnön poliisille ja selvityspyynnön luonnonsuojeluviranomaiselle.

Greenpeace on kertonut tapahtuneesta Metsähallituksen puunostajille.

Teksti: Matti Liimatainen
Kuvat: Risto Sauso

Allekirjoita metsävetoomus tästä.


  • Korkean suojeluarvon metsiä