Vihtarin-niemi, Heinävesi

Kermajärven Natura-alueen kaakkoislaidalla sijaitsevan Vihtarinniemen esimerkkikohteen metsät on Naturassa ja suojelutäydennyksissä jätetty suojelun ulkopuolelle...

Pinta-ala 9,4 ha

Kermajärven Natura-alueen kaakkoislaidalla sijaitsevan Vihtarinniemen esimerkkikohteen metsät on Naturassa ja suojelutäydennyksissä jätetty suojelun ulkopuolelle, vaikka luontoarvot ovat aivan vastaavia kuin suojelualueellakin. Suojelualueeseen rajautuviin metsiin tehtiin hakkuuilmoituksia vuonna 2019. Lajistotiedon ilmoittamisen jälkeen kuvioita valmisteltiin avohakkuisiin ennakkoraivaamalla mm. nuoret haavat, kun tieto ei kulkenut metsureille asti.

Kohteeseen kuuluu monenlaisia metsiä avarista palovaikutteisista rantamänniköistä runsaslahopuustoisiin kuusikoihin. Alueella on suoraan suojelualueeseen rajoittuen myös kotkansiipeä kasvavaa korpea. Lahopuuta on kuusivaltaisissa osissa runsaasti. Vanhojen metsien välissä oleva nuoremman metsän laikku kasvaa pääasiassa varttunutta haapaa.

Alueella havaittiin syyskuussa 2019 aamupäivän aikana 45 vaarantuneen, 15 alueellisesti uhanalaisen, 22 silmälläpidettävän ja 3 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi havaittiin erittäin uhanalainen hömötiainen sekä lehtipuustoisten metsien luontoarvolajit silokääpä ja haavanarinakääpä. Punaisen kirjan lajeja on tavattu 16.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita