Viinakangas, Kivijärvi

Suojelua on esitetty Metsähallitukselle ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla, jolloin arvometsien pinta-ala oli moninkertainen. 2000-luvulla Viinakankaan-Luotosen alueen vanhoja männiköitä on avohakattu vetoomuksista huolimatta, viimeksi vuonna 2018.

Pinta-ala 42 ha

Esimerkkikohde on inventoitu osa laajemmasta Viinakankaan mäntymetsien kokonaisuudesta, joka kattaa arviolta 100 hehtaaria karuja ja kivikkoisia pitkän mäntyjatkumon metsiä lounaisella Kivijärvellä. Pyhä-Häkin ja Salamajärven kansallispuistojen puolivälissä sijaitseva kohde parantaa kansallispuistojen kytkeytyneisyyttä toimimalla askelkivenä näiden kahden lajistoytimen välissä. Suojelua on esitetty Metsähallitukselle ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla, jolloin arvometsien pinta-ala oli moninkertainen. 2000-luvulla Viinakankaan-Luotosen alueen vanhoja männiköitä on avohakattu vetoomuksista huolimatta, viimeksi vuonna 2018.

Jäljellä olevat metsät ovat pääosin arviolta 100–150-vuotiaita karuja, osin kivikkoisia mäntykankaita. Järeitä maakeloja on eteläsuomalaisittain huomattavan runsaasti, kuten myös palokantoja, mikä kertoo metsien syntyhistoriasta. Siellä täällä kohoaa ikivanha pystykelo. Aihkeja ei vanhojen harsintahakkuiden ja metsäpalojen jäljiltä juuri löydy. Männiköissä on myös jälkiä parin vuosikymmenen takaisesta väljennyksestä, mutta METSO-kriteerit täyttyvät siitä huolimatta laajasti luokissa I ja II.

Viinakankaan mäntylajistoarvot ovat eteläsuomalaisittain huimat. Ydinalueella on havaittu 1 erittäin uhanalaisen, 129 vaarantuneen, 3 alueellisesti uhanalaisen, 67 silmälläpidettävän sekä 30 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Punaisen kirjan lajeja on havaittu yhteensä 14. Viinakankaan kalkkikääpä lienee nykyisin lajin lounaisin tunnettu esiintymä. Viinakankaan ympäristössä on lisäksi lajistollisesti arvokkaiksi todettua mäntymetsien sirpaleita ainakin Kallenkankaalla, Louhuinkankaalla ja Toukkavuorella. Näissä metsissä on löytöjä alla olevien lajien lisäksi silmälläpidettävistä männynnuppijäkälästä ja kanadanluposta.

Metsähallitus on alue-ekologisen suunnitelman päivityksen yhteydessä rajannut alueelle 4,3 hehtaarin laajuisen luontokohteen.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita